Algemene voorwaarden

Weersomstandigheden

Helaas is het niet mogelijk om E-Solexen bij ons te huren tijdens de periode oktober t/m februari.
Gezien de weersomstandigheden (regen, wind en kou) kunnen wij niet de kwaliteit garanderen, deze omstandigheden hebben invloed op de accu’s.

Algemene voorwaarden voor gebruik (huur) van de elektrische solex(s), fietsen en steps

Voorwaarden voor het huren

 • Artikel 1.Voor het besturen van een solex geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. 
 • Artikel 2.De bestuurder van een solex dient in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs. 

Betaling en borg

 • Artikel 3.Betaling van de huur en de borg vindt plaats conform de geldende tarieven, vooraf aan ingebruikname van de solex, fiets of step. 
 • Artikel 4.
  Bij terugbezorgen van de solex, fiets of step wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder. 
 • Artikel 5.Tussentijdse inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie van de huursom plaats vindt. 

Brengen en/of Ophalen van producten

 • Artikel 6.Brengen en/of ophalen van de solex(s) bij een hotel of andere locatie is mogelijk onder vooraf overeengekomen plaats, tijdstip en tarief.Het tarief voor het vervoer wordt vooraf met de huurder overeengekomen en dient vooraf voldaan te worden tenzij anders met de verhuurder overeen is gekomen. Indien huurder niet op het overeengekomen tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is om de solex(s),fiets(en) of steps in ontvangst te nemen wordt voor de wachttijd van de chauffeur een tarief van €50,- per uur, of voor een evenredig deel hiervan, in rekening gebracht

   

 • Artikel 7.Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien naar het oordeel van de verhuurder de solex(s),fiets(en) of step(s) door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren.Verhuurder is gerechtigd om de gehuurde solex(s), fiets(en) of step(s) na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

   

Aansprakelijkheid

 • Artikel 8.Het huren van de solex(s), fiets(en) en step(s) geschiedt op eigen risico. 
 • Artikel 9.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de solex, fiets of step) daarvan mocht(ten) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan / cq van de solex(s), fiets(en) of step(s) met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 
 • Artikel 10.Het is niet toegestaan de solex, fiets of step te besturen als u alcoholische dranken heeft genuttigd en/of onder invloed bent van verdovende middelen. Tevens dient u zelf rekening te houden met evt. Medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
 • Artikel 10 B.Huurder dient het verkeersreglement na te leven en de plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder. 

Verzekering, schade en diefstal

 • Artikel 11.Verhuurscheveningen heeft een doorlopende evenementen-verzekering voor de tours onder begeleiding. 
 • Artikel 12.De solexen zijn WA verzekerd, uitsluitend op Nederlands grondgebied. Schade veroorzaakt aan derden is, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8, verzekerd, uitgezonderd het eigen risico per gebeurtenis a € 250,- . Inname van de solex en/of borgstelling ontslaat de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling van ontstane schade tijdens de huurperiode. 
 • Artikel 13.De gehuurde solex(s), fiets(en) en step(s) zijn niet verzekerd voor diefstal of cascoschade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies/diefstal van de solex(s), tegen bedragen die door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid – en eventueel aan de hand van een door de verhuurder ingeschakelde taxateur – worden vastgesteld. 
 • Artikel 14.Alle schade aan de solex(s), fiets(en of step(s) of andere spullen van de verhuurder die ontstaat tijdens de huurperiode / periode dat de solex(s),fiets(en) of step(s) in gebruik is (zijn) door de huurder, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, toegebracht of ontstaan en ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden, is voor rekening van de huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen vergoeden. Bij het niet (onmiddellijk) voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. 
 • Artikel 15.Bij een ongeval dient de huurder door de politie een proces-verbaal te laten opmaken en de verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren. 
 • Artikel 16.Bij diefstal, verduistering of het niet terugbezorgen van de solex(s), fiets(en) of step(s) wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt aan de huurder de door de verhuurder vastgestelde dagwaarde van de solex(s), fiets(en) of step(s) inrekening gebracht. 

Defect en mankementen

 • Artikel 17.Bij een defect aan de solex(s), fiets(en) of step(s) dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder een vervangende solex, fiets of step ter beschikking stellen, mits er een vervangende solex, fiets of step beschikbaar is. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende solex beschikbaar is, dan heeft de huurder recht op teruggaaf van dat deel van de huursom dat overeenkomt met de tijd dat hij/zij geen gebruik heeft kunnen maken van de solex, fiets of step.

 

De AVG Wetgeving

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door onze website. Deze worden hieronder toegelicht.

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

De website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 26 maanden bewaard binnen Google Analytics

De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die jij achterlaat op deze website zijn op de servers van Transip opgeslagen.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door ons. Indien je van ons een nieuwsbrief ontvangt kun je je gegevens omtrent de nieuwsbrief aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Neem dan contact op en we vertellen wat hiervoor nodig is. Het streven is om binnen een week te reageren.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ons via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met ons met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wij behouden het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze organisatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via op de website genoemde contactgegevens.

Openingstijden

Maandag 11:00 – 16:00
Dinsdag 10:00 – 18:00
Woensdag 10:00 – 18:00
Donderdag 10:00 – 18:00
Vrijdag 10:00 – 18:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag Gesloten

 

Verhuur Scheveningen

Badhuisstraat 118
2584 HL Scheveningen
+31 (0) 70 358 62 33
info@verhuurscheveningen.nl
KvK : 27297750
BTW : NL817653508B01

Beoordeel Verhuur Scheveningen op huren.nl

Wetgeving en Algemene voorwaarden
AVG Wetgeving
Algemene voorwaarden

Partners
RIB actie
Quist, fietsspecialist