Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik (huur) van de electrische scooter(s), segway’s, zoeffie’s, fietsen en steps.

Algemene voorwaarden voor gebruik (huur) van de electrische solex(s), segway,s, zoeffie’s, fietsen en steps

Artikel 1.
Voor het huren van een solex geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Voor het besturen van een segway geldt een minimum leeftijd van 16 jaar
Voor het besturen van een zoeffie is de minimum leeftijd 16 jaar.

Artikel 2.
De bestuurder van een solex dient in het bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs.
Voor het besturen van een segway en zoeffie is dit niet noodzakelijk.

Betaling / Borg

Artikel 3.
Betaling van de huur en de borg vindt plaats conform de geldende tarieven, vooraf aan ingebruikname van de solex ,segway,zoeffie, fiets of step.

Artikel 4.
Bij terugbezorging van de solex, fiets of step wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder.

Artikel 5.
Tussentijdse inlevering maakt een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie van de huursom plaats vindt.

Brengen / Ophalen van de solex(s), segway(s), zoeffie(s),fiets(en) of steps

Artikel 6.
Brengen en/of ophalen van de solex(s) bij een hotel of andere locatie is mogelijk onder vooraf
overeengekomen plaats, tijdstip en tarief. Het tarief voor het vervoer wordt vooraf met de huurder
overeengekomen en dient vooraf voldaan te worden tenzij anders met de verhuurder overeen is gekomen. Indien huurder niet op het overeengekomen tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is om de solex(s), segway(s),zoeffie(s),fiets(en) of steps in ontvangst te nemen wordt voor de wachttijd van de chauffeur een tarief van € 35,- per uur, of voor een evenredig deel hiervan, in rekening gebracht

Artikel 7.
Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,indien naar het oordeel van de verhuurder de solex(s), segway(s)zoeffie(s),fiets(en) of step(s) door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Verhuurder is gerechtigd om de gehuurde solex(s),segway(s),zoeffie(s), fiets(en) of step(s) na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Aansprakelijkheid

Artikel 8.
Het huren van de solex(s), segway(s) zoeffie(s),fiets(en) en step(s) geschiedt op eigen risico.

Artikel 9.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de solex,segway,zoeffie, fiets of step) daarvan mocht(ten) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan / cq van de solex(s), segway(s), zoefie(s),fiets(en) of step(s) met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 10.
Het is niet toegestaan de solex, segway,zoeffie, fiets of step te besturen als u alcoholische dranken heeft genuttigd en/of onder invloed bent van verdovende middelen. Tevens dient u zelf rekening te houden met evt. Medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden.

Artikel 10 B.
Huurder dient het verkeersreglement na te leven en de plaatselijke verordeningen..Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Verzekering / Schade / Diefstal

Artikel 11.
Verhuurscheveningen heeft een doorlopende evenementen-verzekering voor de tours onder begeleiding.

Artikel 12.
De solex,zoeffie en de segway zijn WA verzekerd, uitsluitend op Nederlands grondgebied. Schade veroorzaakt aan derden is,onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8, verzekerd, uitgezonderd het eigen risico per gebeurtenis a € 250,- . Inname van de solex of segway en/of borgstelling ontslaat de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling van ontstane schade tijdens de huurperiode.

Artikel 13.
De gehuurde solex(s), segway(s), zoeffie(s),fiets(en) en step(s) zijn niet verzekerd voor diefstal of casco-schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies/diefstal van de solex(s), tegen bedragen die door de verhuurder naar redelijkheid en billijkheid – en eventueel aan de hand van een door de verhuurder ingeschakelde taxateur – worden vastgesteld.

Artikel 14.
Alle schade aan de solex(s), segway(s),zoeffie(s), fiets(en of step(s) of andere spullen van de verhuurder die ontstaat tijdens de huurperiode / periode dat de solex(s), segway(s), zoeffie(s),fiets(en) of step(s) in gebruik is (zijn) door de huurder, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, toegebracht of ontstaan en ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden, is voor rekening van de huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen vergoeden. Bij het niet (onmiddellijk) voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 15.
Bij een ongeval dient de huurder door de politie een proces-verbaal te laten opmaken en de verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren.

Artikel 16.
Bij diefstal, verduistering of het niet terugbezorgen van de solex(s), segway(s), zoeffie(s),fiets(en) of step(s) wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt aan de huurder de door de verhuurder vastgestelde dagwaarde van de solex(s), segway(s),zoeffie(s), fiets(en) of step(s) inrekening gebracht.

Defect

Artikel 17.
Bij een defect aan de solex(s), segway(s),zoeffie(s), fiets(en) of step(s) dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal de verhuurder een vervangende solex, segway,zoeffie,fiets of step ter beschikking stellen, mits er een vervangende solex,segway,zoeffie, fiets of step beschikbaar is. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende solex beschikbaar is, dan heeft de huurder recht op teruggaaf van dat deel van de huursom dat overeenkomt met de tijd dat hij/zij geen gebruik heeft kunnen maken van de solex, segway ,zoeffie,fiets of step.